Texas811 Magazine 2020 Issue 2
P. 1

/\'.
if ,./
/‘ K
‘../ 
T 
202OIssue2
g- - ‘<  W ‘V .; Thisissueisdedicatedto
‘ .—." ,"(:-xi j‘- . . .
~‘« _ ‘ ~  Whlte Llnlng

- ' 453,.  ;"‘;‘*,
‘“'* V." ai ‘  V. 

! _,‘, .._,_ V

_ h   t’_- _;
Iv ‘ r_  ‘,2 ‘ I _;x

u “'4. 3?: "“ 

pg .?;_Tg‘.' _~" , -V

\ c ,«*:. 9-nw

.v H : e" r.» .. »
,' .r' 3,. 3;” 

an _ _ 3;, ,__r{,_

" ‘L-.waA /  '
T‘ ‘ V ‘-—  .» {:5  .‘ .
- .£—_ ’ -_.»‘-‘U’. 
. y,-__‘ .‘_‘ M
- A ‘.”.:;S?'
 
   1   2   3   4   5